​©️ 2017 NAGAYA

​鐙 俊輔

1977 秋田県生まれる

2005 アマナ入社

2017 NAGAYA所属